Sản phẩm / Prevectron 3 TS25, Prevectron TS25, Indelec, kim thu sét bán kính bảo vệ 65m Prevectron TS25, Phân phối kim Prevectron TS25

Prevectron 3 TS25, Prevectron TS25, Indelec, kim thu sét bán kính bảo vệ 65m Prevectron TS25, Phân phối kim Prevectron TS25

Liên hệ

Prevectron 3 TS25, Prevectron TS25, Indelec, kim thu sét bán kính bảo vệ 65m Prevectron TS25, Phân phối kim Prevectron TS25

 

 

Heigth (m)

Level I
D=20m

Level II
D=30m

Level III
D=45m

Level IV
D=60m

2

17

19

23

26

3

24

29

34

39

4

34

39

46

52

5

42

49

57

65

10

44

51

61

69

Chống sét Long Triết
Zalo